MyColruyt 4.3.2 MOD Premium Cracked

MyColruyt 4.3.2 MOD Premium Cracked

App Information of MyColruyt

App Name MyColruyt
Genre Apps, Shopping
Size47M
Latest Version4.3.2
Get it On Google Play
UpdateFebruary 18, 2022
Package Namebe.colruyt.mycolruyt
Rating
Installs500,000+

Description of MyColruyt 4.3.2 MOD Premium Cracked Download

MyColruyt, da’s nóg makkelijker boodschappen voorbereiden. Maak een handig digitaal boodschappenlijstje, laat je inspireren door heerlijke recepten en profiteer van de laagste prijzen, helemaal op maat.

JE BOODSCHAPPENLIJSTJE ZÓ KLAAR

• Voeg producten toe vanuit de zoekfunctie, je favorietenlijstje, het assortiment … Of gebruik je laatste kasticket of zelfs je meest gekochte producten bij Colruyt.
• Je voegt producten via de scanfunctie makkelijk toe aan je boodschappenlijstje of aan je favorieten. Is het botervlootje bv. bijna leeg, dan scan je gewoon de barcode.
• Je producten op je lijstje worden gesorteerd per categorie. Je kan je boodschappenlijstje ook sorteren volgens de indeling van je winkel.
• Zoekfunctie: voeg een algemene zoekterm in, of een specifiek product. Als je bv. ‘spaghetti’ ingeeft, krijg je alle verschillende soorten spaghetti te zien, mét afbeelding en prijs. Bovenaan stelt de app meteen ook andere zoektermen voor, zoals ‘spaghettisaus’ en ‘spaghettikruiden’. Je kan natuurlijk ook zoeken op merknaam. 

EFFICIËNT WINKELEN

• Inschatting van de totaalprijs van je boodschappenlijstje aan de winkelkassa. Zo kan je je budget nog beter beheren.
• Je kan je boodschappenlijstje ook printen of delen via e-mail, WhatsApp of sms.
• In de winkel zelf kan je op het lijstje je boodschappen meteen afvinken. Je hebt er open wifi.

LOPENDE AANBIEDINGEN BIJ DE HAND

• In ‘Aanbiedingen’ vind je een selectie van de meest interessante kortingen en Rode Prijzen en ook aanbiedingen op maat.
• Je krijgt op het startscherm een handig overzicht van alle lopende Rode Prijzen. 
• Ook van uit de Rode Prijzen en aanbiedingen op maat uit de folder ‘Selectie voor U’ voeg je vlot producten toe aan je lijstje. 

OP JOUW MAAT MET JE XTRA-KAART

• Door aan te melden met je Xtra-kaart heb je toegang tot alle functies. Je kan ook samen met iemand anders een lijstje maken als je je aanmeldt met dezelfde Xtra-kaart.
• Je kiest je Colruyt-winkel en ziet meteen het assortiment van die winkel en alle prijzen. Door een winkel te kiezen kan je je boodschappenlijstje ook sorteren volgens de indeling van je winkel.
• Je laatste kasticket is beschikbaar, net zoals de Rode Prijzen en aanbiedingen op maat uit de folder ‘Selectie voor U’. Ook van daaruit voeg je vlot producten toe aan je lijstje. 
• De Xtra-meter bij Colruyt toont je ook hoeveel je persoonlijke Xtra-kaart je het afgelopen jaar opbracht.

INSPIRATIE & RECEPTEN VOOR ELKE DAG

• Onder ‘Inspiratie’ vind je onze handige weekmenu’s plus meer dan 7.000 Colruyt-recepten, met aanduiding van de voedingswaarden.
• Je voegt de ingrediënten zo toe aan je boodschappenlijstje. Je kan in één klik alle ingrediënten op je lijstje zetten, of afvinken wat je niet nodig hebt.
• Recepten kan je filteren op de allergenen gluten en lactose.
• Je kan de recepten delen via WhatsApp of Facebook, of ze toevoegen aan je lijstje met favorieten.

PERSOONLIJKE VOORKEUREN

• In de MyColruyt-app kan je persoonlijke voorkeuren en allergieën aangeven. Dan krijg je slimme suggesties en extra info bij je boodschappenlijstje. 
• Producten van eigen merken (Everyday, Boni Selection, Graindor en wijnen van eigen botteling) en recepten zonder gluten of lactose worden aangeduid met een groen duimpje. Je kan ook je levensstijl aangeven: vegetarisch, veganistisch of halal.

RESERVEER JE BOODSCHAPPEN BIJ COLLECT&GO VIA DE MYCOLRUYT-APP

• Je kan beslissen om je boodschappen zelf te doen in de winkel, of ze via de MyColruyt-app te reserveren bij Collect&Go. Jij haalt ze dan af in een afhaalpunt en op een afhaalmoment naar keuze.
• Je kan je boodschappenlijstje maken op basis van je favorietenlijstje bij Collect&Go.
MyColruyt, that’s even easier to prepare messages. Create a convenient digital shopping, be inspired by delicious recipes and take advantage of the lowest prices, completely customized.

Your shopping HOW READY

• Add products from the search, your favorites list, range … Or use your last receipt or even your most purchased products at Colruyt.
• You add products via the scan function easily to your shopping list or to your favorites. Is butter dish eg. Low, you simply scan the barcode.
• Your products are sorted on your list by category. You can also sort your shopping list according to the layout of your store.
• Search function: add a general search term, or a specific product. If you eg. ‘Spaghetti’ enter, you will see all the different types of spaghetti, with image and price. Topping the app immediately suggests other terms for such “spaghetti sauce” and “spaghetti seasoning. You can also search by brand.

EFFICIENT SHOPPING

• Estimation of the total price of your shopping at the store checkout. So can you better manage your budget.
• You can also print your shopping list or share via email, WhatsApp or SMS.
• In-store you can on your shopping list check off immediately. You have open wifi.

CURRENT OFFERS AT HAND

• In the “Offers” you can find a selection of the most attractive discounts and Red Prices and offers tailor.
• You get to the home screen a handy overview of all current Red prices.
• Also from the Red Prices and offers tailor the leaflet ‘Selection for you’ add your raft products to your list.

ON YOUR SIZE WITH YOUR CARD XTRA

• By signing in with your Xtra-card you have access to all functions. You can also work with someone else make a list if you log in with the same Xtra card.
• You choose your Colruyt store and immediately see the assortment of the store and all prices. By choosing a shop you can also sort your shopping list according to the layout of your store.
• Your last receipt is available, like the Red Prices and offers tailor the leaflet ‘Selection for you’. Also from there you easily add products to your list.
• The Xtra-meter at Colruyt also shows you how your personal Xtra-card you yielded last year.

INSPIRATION & RECIPES FOR EVERY DAY

• ‘Inspiration’ to find our handy weekly menus plus more than 7,000 Colruyt recipes, indicating the nutritional values.
• You add the ingredients to your shopping list so. You can click in one place all the ingredients on your list, or check off what you do not need.
• Recipes can filter out the allergens, gluten and lactose.
• You can share recipes via WhatsApp or Facebook, or add them to your list of favorites.

PERSONAL PREFERENCES

• You can specify personal preferences and allergies The MyColruyt app. Then you get smart suggestions and additional info on your shopping list.
• Products of own brands (Everyday, Boni Selection, Graindor and wines from its own bottling) and recipes are marked with no gluten or lactose green inside out. You can also specify your lifestyle: vegetarian, vegan or halal.

BOOK YOUR MESSAGES TO COLLECT & GO THROUGH THE MYCOLRUYT-APP

• You can decide to do your shopping in the store itself, or they reserve through the MyColruyt app for Collect & Go. You get them into a collection point and take a moment of your choice.
• You can create your shopping list based on your favorites list for Collect & Go.

Mod info:

  • MyColruyt (Premium Cracked)
  • MOD ID: be.colruyt.mycolruyt

Leave a Reply

Your email address will not be published.